نمایش 13–24 از 24 نتیجه

دستگاه حضور و غیاب AI06

0تومان
 • ظرفیت ثبت چهره تا 5000 نفر
 • ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 10000 نفر
 • ظرفیت ثبت کارت تا 5000 نفر
 • ظرفیت ثبت تردد تا 500000 مورد
 • ثبت تردد با استفاده از QR-CODE
0تومان

دستگاه حضور و غیاب Horus TL1

0تومان
 • ظرفیت ثبت چهره تا 500 نفر
 • ظرفیت ثبت تردد تا 150000 مورد
0تومان

دستگاه حضور و غیاب MB20 (ZUF200)

0تومان
 • ظرفیت ثبت چهره تا 200 نفر
 • ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 500 نفر
 • ظرفیت ثبت تردد تا 50000 مورد
0تومان

دستگاه حضور و غیاب Nface 102

0تومان
 • ظرفیت ثبت چهره تا 500 نفر
 • ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 500 نفر
 • ظرفیت ثبت تردد تا 150000 مورد
 • قابلیت تشخیص چهره در تاریکی مطلق
0تومان

دستگاه حضور و غیاب TM-88

0تومان
 • ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 3000 نفر
 • ظرفیت ثبت کارت تا 3000 نفر
 • ظرفیت ثبت تردد تا 180000 مورد
 • امکان ثبت رمز جهت تردد
0تومان

دستگاه حضور و غیاب WL10

0تومان
 • ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 1000 نفر
 • ظرفیت ثبت تردد تا 50000 مورد
0تومان

دستگاه حضور و غیاب WL20

0تومان
 • ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 1000 نفر
 • ظرفیت ثبت تردد تا 50000 مورد
0تومان

دستگاه حضور و غیاب WL30

0تومان
 • ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 1000 نفر
 • ظرفیت ثبت تردد تا 50000 مورد
0تومان

دستگاه حضور و غیاب ZKTeco LX15

0تومان
 • ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 500 نفر
 • ظرفیت ثبت تردد تا 50000 مورد
0تومان

دستگاه حضور و غیاب ZKTeco LX16

0تومان
 • ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 500 نفر
 • ظرفیت ثبت تردد تا 50000 مورد
0تومان

دستگاه حضور و غیاب ZT200

0تومان
 • ظرفیت ثبت چهره تا 2000 نفر
 • ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 3000 نفر
 • ظرفیت ثبت کارت تا 3000 نفر
 • ظرفیت ثبت تردد تا 100000 مورد
0تومان

دستگاه حضور و غیاب ZUF100

0تومان
 • ظرفیت ثبت چهره تا 1500 نفر
 • ظرفیت ثبت اثر انگشت تا 1000 نفر
 • ظرفیت ثبت کارت تا 1000 نفر
 • ظرفیت ثبت تردد تا 100000 مورد
0تومان