مقالات در مورد انواع دستگاه های حضور غیاب، نرم افزار ها و … در اینجا توضیح داده خواهد شد