بخش اول؛ ورود به نرم افزار

بخش دوم؛ تعریف پرسنل

بخش سوم؛ تعریف شیفت کاری

بخش چهارم؛ تعریف گروه کاری

بخش پنجم؛ تعریف گروه حقوق و دستمزد

بخش ششم؛ تقویم سازمانی

بخش هفتم؛ ارتباط با دستگاه

بخش هشتم؛ عملیات و پردازش

بخش نهم؛ گزارش حضور و غیاب فردی

بخش دهم؛ گزارش حضور و غیاب کلی

بخش یازدهم؛ گزارش حقوق و دستمزد