در نظر داشته باشید، ویژگی های آموزشی هر قسمت درباره نسخه حرفه ای و تحت وب نرم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد زمان پرداز می باشد. نسخه های پایین تر امکانات کمتری دارند. شما میتولنید ویژگی های موجود در هر نسخه را اینجا مشاهده نمایید.

ارتباط با دستگاه های حضور و غیاب

تعاریف

گزارشات حقوق و دستمزد

گزارش فیش حقوقی، لیست مالیات، بیمه و...

آموزش نرم افزار زمان پرداز نسخه قدیمی

بخش سوم؛ تعریف شیفت کاری

بخش دوم؛ تعریف پرسنل

بخش اول؛ ورود به نرم افزار

بخش ششم؛ تقویم سازمانی

بخش پنجم؛ تعریف گروه حقوق و دستمزد

بخش چهارم؛ تعریف گروه کاری

بخش نهم؛ گزارش حضور و غیاب فردی

بخش هشتم؛ عملیات و پردازش

بخش هفتم؛ ارتباط با دستگاه

بخش یازدهم؛ گزارش حقوق و دستمزد

بخش دهم؛ گزارش حضور و غیاب کلی